«Г’ылг’ылин в’инэ» куг’энӈынин ямкичилг’у 6 тэнымыталойиг’илгык.

«Г’ылг’ылин в’инэ» куг’энӈынин ямкичилг’у 6 тэнымыталойиг’илгык.

26.01.2021 07:56:16 (GMT+12)

«Г’ылг’ылин в’инэ» куг’энӈынин ямкичилг’у 6 тэнымыталойиг’илгык.
Г’энанг’ояватгиӈын лыӄлэӈкинэв’ ячвыӈчагиӈо «Г’ылг’ылин в’ины» ягалаӈ 6 тэнмыталойиг’илгык в’уйвык Долиновка, чеймык валг’ын Петропавловскак- Камчаткакен.

Етылг’э ангытыткойтыӈ нэелыг’уӈнэв’ ячвыӈчатгиӈо г’ытг’ылг’ин, сноубордата, мотоциклата, снегохода то ӄутин лэйвинэӈэ.

«Гамгаг’уемтэв’илг’э, меӈию ятвалаӈ фестивалем, эмэлкэ ятав’аӈлаӈ ымыӈ г’ытг’ылг’атык, аӈаӈъяк. Нэенгыйивенӈын мититватык ялекок сноубордак»,- эвыӈ инэллэчг’ын Петропавловскак- Камчаткакен К. Брызгин.

*

Кымиӈыванык явэталайке инанмитычг’аву уйичвэтык, кычвильг’этык. Кымеӈыйикыӈ ымыӈ ынпычг’ыӈ накончоччымав’ӈынав’ нэӈиньмыӄинэв’ ячвыӈчатгиӈо: валинкалг’о ёечвалаӈ хоккей, то ятэгылг’аллаӈ. Наянтыванӈын палаткан, миӈки ярисоваллайкэ, ёечвалайкэ.

Ангыта «Г’ылг’ылин в’ины» нэеплиткуӈын фестиваль «Берингия-2021». Опта йинӈи ячвыӈчатгиӈо «Дюлин», ӈывогиӈын г’ытг’ылг’ин  «Берингия», наяӈвоӈын ячвыӈчатгиӈын г’ытг’ылг’ин Эссок, г’ытг’ылг’атгиӈын «Елизовский спринт, энангыеватгиӈын «Лымӈылен Камчаткан»- ягалалаӈ 21 чиӄъивив 6 тэнмыталойиг’элгэтыӈ.

Йинчоччымав’нэн С. Тынанто