Эчгыпо Камчаткакенав’ чав’чываеличг’энаӈ 18.01.2021 г.

Эчгыпо Камчаткакенав’ чав’чываеличг’энаӈ 18.01.2021 г.

18.01.2021 08:25:33 (GMT+12)

Эчгыпо Камчаткакенав’ чав’чываеличг’энаӈ 18.01.2021 г.
Берингиякен иччет ӄыти Эссойтыӈ йинчоччымавык яноткенав’ этгиӈо ячвыӈчакенав’.

Иччет эняннилпыйилг’эн ячвыӈчатылг’эн г’ытг’ылг’ин «Берингиян-2021» эӄэви Эссойтыӈ. Ычгынан нэенчичг’энӈын йиг’эт, меӈин нэетилиӈын г’ытг’ылг’а. Нэетэйкыӈын GPS трек тит лыг’ук йиг’эт то этг’у нэегитэӈнэв’ ӄуччев’ в’ину.

«В’утин лайвыгиӈэн келлаӈ яноткенав’ этгиӈо- йичичг’этык миӈкые чоччымавэ спортакен ваны «Оленгэндэ» тит ӈывок ячвыӈчатгиӈын ойпакметгиӈэн Берингиякен омакаӈ валг’ын этгиӈын. То мыччагалалаӈын лэйвинэӈэ г’ылг’ылпыӈ в’ины Эссоӈӄо в’аямэтыӈ Чаба тит гитэк миӈкые валг’ын китыӈ г’ылг’ыл, то лыг’ук паӈав’ъйийваны миӈки чеймык йитики эмлыӈтан, тит ныплэпӄэнав’ ымыӈ ею ныг’итикынэв’ г’ытг’ылг’ыӈ. То мычченаейӈынав’ ватӄэнав’ йиг’это, то мычченчичг’энӈынэв’ миӈкые валг’о»,-эвыӈ инингив’ инэллэчг’ын ячвыӈчатгиӈэн А. Чернов.
Нымейиӈӄин пыӈыл, меӈин наятанвэтгыӈын китыӈ- пичгылг’атгиӈын ячвыӈчатылг’эн то кываю г’ытг’ыӈ.

«Муйик колымӈэнаӈ митычг’ын кукэйвык, ынан егитэӈнин ныплэпӄэн тэпичгыӈваны Эссок. Лайвыма опта наятанвэтгыӈнав’ пыӈлов’ миӈкые йив’лык г’ытг’ыкваю. В’утин ячвыӈчатгиӈэн ынкыяпыӈӄо котвалаӈ в’иннетылг’у. Ачгэкенайтыӈ котвалаӈ калив’, миӈкые валг’о пичгу ныг’итикынэв’ тит эӄлэткэ ячвыӈчанма. Ӈыёӄмыллыӈӄав’кэн гэвэгиӈын ынниг’ан мытковэталлаӈ, палля ӄыйим нинннэв’ эччыгиӈо»,- эвыӈ А. Чернов.

27 чиӄъивив’ йиг’илгык Эссок ягалаӈ ячвыӈчатгиӈын «Кубок Берингиякен омакаӈ валг’о». Ам 28 чиӄъивив’ йиг’илгык нэетэйкыӈын ӈывогиӈын ячвыӈчатгиӈэн г’ытг’ылг’ин йиг’этэпыӈ Эссо- Оссоран. Ӈывома ячвыӈчатгиӈын г’ытг’ылг’ин йитыӈ нымэйиӈӄин ангыт. Ӈэвэк ымыӈ ею нымэлг’эв’ еллайкэ, ячвыӈчатгиӈын еплиткуӈ 13 тэнмыталойиг’илгык Оссорак.

Эчгыпо йинчоччымав’нэн С. Тынанто.